Godt besøkt årsmøte i bygderådet, bl.a. med engasjert veidebatt

Bygderådets årsmøte 18. mars hadde godt besøk, nærmere 40 til stede. Styrets invitasjon til drøfting av ulike veispørsmål skapte et godt engasjement. Brev med uttalelser om dette blir sendt Statens Vegvesen. Ellers tok de styremedlemmer som var på valg gjenvalg. Styret fortsetter derfor uendret.

Bygderådets årsmøte ble holdt 18. mars etter informasjonsmøtet om eventuell ny kommunestruktur og grensejustering. Dagsorden er gjengitt i en tidligere sak på vivestad.no.

Her gjengis kort noe av det som ble tatt opp.

 

Årsmøtet støttet styrets forslag om innspill til arbeidet med ny kommuneplan for Re. Det ene går på å sette av mer areal til boliger i Bårnesfeltet, det andre gjelder å disponere areal for framtidig gang- og sykkelsti fra kirken til Sagatun. Her sier også bygderådet, som nevnt på årsmøtet, at dette eventuelt kan løses ved breddeutvidelser av veien med strekmarkering.

 

Styret inviterte til diskusjon om dagens bedrøvelige tilstand på fv. 312, Vivestadlinna. Vegvesenet var invitert til møtet og byggeleder Odd Tandberg stilte opp. Det var positivt å høre at vegvesenet nå tenker å gå vekk fra den klattvise førstehjelpen over til mer strekningsvis, og full, opprustning. Det sies at dette skal starte i sommer. Ellers ønsket årsmøtet å melde at dagens salting av veiene vinterstid bør opphøre. Et siste punkt gjaldt en sak som har skapt frustrasjon i bygda, nemlig at vegvesenet ikke vil skilte fv. 780, Vivestadåsen, for å hindre tunge kjøretøyer/vogntog å kjøre der. Mange sjåfører, også utenlandske, kjører på GPS og tror veien er grei. Noe det for mange viser seg at den ikke er.

Bygderådets styre sender brev til Statens Vegvesen med uttalelser om de temaer som ble tatt opp. 

 

Hvordan skal 17.mai feires, er det grunnlag for egen feiring i bygda? Det blir i år en kort gudstjeneste med kransnedleggelse på formiddaggen. Det var ellers et flertall som ønsket, som de siste årene, et enkelt ettermiddagsarrangement på Sagatun. Bygderådets styre har i den forbindelse invitert bygdas foreninger til et møte på Sagatun onsdag 8. april for forberede opplegget videre. Viktig at foreningene deltar der.

 

Bygderådets styre fortsetter uendret. Styret består av: Vidar Vallumrød, leder (mob.nr. 917 32 441), styremedlemmer: Anne Kathrine Munkejord (922 28 681, Thordis Skalllist Hovet (413 39  154), Gunnar Eikeberg (467 44 518, Roger Evju (986 44 607), 1. vara Sverre Langeland (911 10 966), 2. vara Anne Lene Haakenrud (988 36 877).

 

 

<< Tilbake