Godt oppmøte på årsmøtet i Vivestad Bygderåd

Det var godt oppmøte på årsmøtet i bygderådet den 13. mars.  35 personer hadde funnet veien til Sagatun denne kvelden.

 

Kommunalsjef Unni Bu hadde innledningsvis en orientering om status for skoleordningen og elevtransport og ordfører Torvald Hillestad informerte om prossess knyttet til sammnslåing av Re og Tønsberg.

 

Bygderådsmøte

Skoleskyss var tema for kommunalsjef Unni Bu sitt innlegg og hun pekte på endel utfordringer knyttet til dette.  Når det foreligger oversikt over de elever som skal begynne på Ramnes skole, så skal det holdes et møte med Viken Kollektivtrafikk. Slik det er nå må elever fra Vivestad bytte buss ved Høyord skole. For flere betyr dette en god del tid til venting.  Det jobbes for å få til en direkteforbindelse mellom Vivestad og Ramnes/Revetal.

 

Det har vært noen utfordringer knyttet til skoleskyssen slik den nå foregår. Transportoppleggetframover blir ikke klart før man har oversikt over antall elever som starter i 1.klasse.  Slik opplegget er nå er skolestart for de fleste ikke før klokken 0900.  De minste barna har bare 4 skoletimer - og blir av den grunn kjørt hjem etter dette.  Mange elver har lang skolevei og får av den grunn forholdsvis lang kjøretid med buss.  Detaljer omkring dette  vil komme på plass etter hvert, og det vil gå info direkte til foreldrene når det gjelder skoleskyssen, men som sagt - det jobbes for å få direktetransport for elevene fra Vivestad til Ramnes uten bytte av buss.

 

 

Ordfører Torvald Hillestad orienterte om prosessen knyttet til sammenslåing av Re og Tønsberg og hva som nå er veien videre.

 

Det er nå besluttet at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i de to kommunene trer sammen og utgjør nå arbeidsutvalg i kommunepdrosessen.  Rådmennene utgjør sekretariat.  Det foreligger også en styringsgruppe hvor alle partiene er representert.  Arbeidsutvalget skal bare fungere til den politiske plattformen er i boks. Representasjonen for likevektig i de to kommunene i prosess og fellesnemnda er sammensatt med likt antall representanter og alle partier skal være reprsentert.

 

Likeverd, respekt, raushet og åpenhet er noen utvalgte ord som skal prege prosessen og etableringen av den nye kommunen.  - Fine ord - men det legges vekt på at dette skal prege prosessen med å etablere den nye kommunen  og utarbeidelse av den politiske plattformen, sa ordfører Hillestad. 

 

Det er besluttet at kommunen skal hete Tønsberg og tidspunktet for igangkjøring av den nye kommunen er satt til 1. januar 2020.  En egen gruppe skal ta stilling til nytt kommunevåpen. 

 

Mange spørsmål gjenstår å løse og foreløpig er skattekontoret for Re og Tønsberg etablert på Revetal som en varig løsning.  Det kan se ut til at byggesak blir etablert i Tønsberg og at landbruk blir plassert på Revertal.  Service og nærhet til innbyggerne er viktig når ytterligere lokalisering av etater og virksomheter skal besluttes.  Det skal holdes temamøter for innbyggerne og dette handler om  landbruk, kultur, næring og idrett.  Dette inngår i del 2 i den politiske plattformen.  Landbrukstemamøtet er allerede avholdt.

 

Stilling som prosjektleder/rådmann blir nå lyst ut eksternt med det første. Denne funksjonen skal lede prossen videre.  Kommunestyrevalg vil skje i september i 2019 og med nytt kommunestyre i funksjon fra oktober 2019. 

 

Ordfører Hillestad påpekte at prosessen så langt har vært åpen og ryddig, men at man sikkert ville komme opp i diskusjoner om enkelt-temaer som vil bli utfordrende å løse.  Det er også erfaringene andre kommuner i tilsvarende prosesser har gjort.

 

Ordfører oppfordret også innbyggerne til å være aktive på den politiske arenaen, og minnet om at det skal foregå et kommunevalg i september 2019. Partiene bør derfor allerede nå starte arbeidet med å omstrukturere sine organer for å ta fatt på arbeidet med listene til kommunevalget i god tid.  Partiene i Re har kommet noe ulikt i arbeidet med å etablere prosess med sine søsterpartier i Tønsberg med formål å slå disse sammen. Noen er godt igang, mens andre ikke har startet arbeidet.

 

Årsmøtet i bygderådet 

 

Leder Vidar Vallumrød åpnet møtet og kunne ønske 35 vivestadfolk velkommen til møte.

 

Innkalling ble godkjent og leder presenterte sittende styre.  Sekretær Thordis Skallist Hovet refererte årsmeldingen.  Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  Årsberetningen kan blant annet fortelle at nettsiden vivestad.no er nå overtatt av bygderådet og er å betrakte som et talerør for dette.  Leder oppfordret imidlertid alle lag og foreninger til aktivt å benyttet hjemmesiden i sitt arbeid med å spre informasjon til bygdefolket.

 

Kasserer Anne Katrine Munkejord refererte regnskapet og dette ble etter noen spørsmål enstemmig godkjent.

 

Sak innkommet til styret:  Spørsmål om bygderådet kan undersøke mulighetene for å få bygd ut nett med fiberkabel i Vivestad.  Leder har snakket med Telenor og Viken Fiber. Det ligger allerede endel fiberkabel i Vivestad langs 312, angs Vestbygdveien og over Vivestadåsen.  Styret fikk positive signaler fra møtedeltagerne og jobber videre saken.  Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Tor Anders Fevang, Daniel Jacobsen supplert med Johan Christian Haugan fra styret.  Gruppa får ansvaret for framdrift i "fibersaken" og rapporterer fortløpende til styret. 

 

Valg 

 

Etter valget består styret i bygderådet nå av følgende:

 

Leder Vidar Vallumrød

Styremedlem Roger Evu

Sekretær Thordis Skallist Hovet (gjenvalgt)

Kasserer Anne Katrine Munkejord(gjenvalgt)

Styremedlem Johan Christian Haugan

1. varamedlem Sverre Langeland(gjenvalgt)

2. varamedlem Anne Lene Sjue Haakenrud

 

Revisor Jan Rustad

 

Valgkomite: Gunnar Haakenrud (valgt) og Vidar Akerholt.  Tore Fevang ble takket av etter 4 år som medlem i valgkomiteen.

 

Leder takket for godt frammøte og gode innspill fra forsamlingen og kaffepraten fortsatte rundt bordene etter at leder hadde hevet møtet.

 

 

 

 

 

<< Tilbake