Årsmøte i Vivestad Grunneierlag

Johan Anders Langved fortsetter som leder i Vivestad Grunneierlag. Hele det sittende styret fortsetter etter at styremedlemmer på valg fikk fornyet tililt fra de frammøtte.

Kjetil Strånd ble tildelt grunneierlagets rovdyrfat til odel og eie etter å ha tatt tre napp i fatet.

Gratulerer til Kjetil for god jakting!

Rovviltfatet

Årsberetningen gir uttrykk for et år med vanlige aktiviteter som salg av jakt- og fiskekort og pleie av fiskebestanden i Merkedammen.  Det er blant annet tatt opp 130 liter abbor for å bedre vekstbetingelsene for ørret.  Det er ikke satt ut fisk i 2016.

Kjetil Strånd ble tildelt rovdyrfatet til odel og eie etter å ha tatt det 3. nappet i fatet i 2016.

Inntektene til laget kommer fra salg av jakt- og  fiskekort og ligger tilsammen på ca 50.000 kroner pr. år.

 

Regnskap og årsberetning ble enstemmig vedtatt.  Styrets forslag til regulering av priser på jakt- og fiskekort ble enstemmig bifalt. Prisene ble økt litt i forhold til prisene i 2016.

 

Jakttidene ble også satt under avstemning og styrets forslag fikk sin tilslutning fra forsamlingen med noen endringer.  Det betyr at jakttiden for småvilt er fastsatt med start 10. september og frem til 24. september, samt fra 21.oktober til og med lille julaften. Så lenge det pågår elgjakt skal småviltjeger varsles til jaktledere på vedkommende elgvald og foregå etter avtale med denne.  Det er også åpnet for harejakt fra 2. januar og ut februar. 

 

Valgene ble ledet av valgkomiteens leder Ragnhild Skar, og Johan Anders Langved fikk fornyet tillitt og Hans Christian Kjærås og Helge Skjeggestad ble gjenvalgt som styremedlemmer. 

 

Styret består nå av: 

 

Johan Anders Langved - leder (gjenvalgt som leder)

Arve Johnsen - nestleder

Hans Kr. Kjærås - styremedlem (gjenvalg)

Helge Skjeggestad - sekretær(gjenvalg)

Sverre Langeland - styremedlem

 

Følgende er varamedlemmer til styret: 

 

Hans Ektvedt  (ny)

Tore Krøglid

Mathias Stokke

Lars Kristian Myhre (gjenvalg)

Harald Tufte (gjenvalg)

 

Valgkomite: 

Jan Per Stokke (ny)

Johan Christian Haugan

Jon Gunnar Smidsrød

 

Revisorer: 

 

Hans Kristoffer Stokke (gjenvalg)

Einar Gran (gjenvalg)

 

 

Skogbrukssjef Jon Økter orienterte i etterkant av møtet og kunne blant annet fortelle om den meget smittsomme Chronical Waste Decease - eller skrantesjuke - som sykdommen heter på norsk.  Den er registrert på villrein i Nordfjella og det er oppdaget flere tilfeller. Enkelttilfelle er også funnet på elg i Sør-Trøndelag. Sykdommen har endel til felles med skrapesjuke hos sau og har også mange fellestrekk med kugalskap (Mad Cow Deseace).  Veterinærmyndigheter og Mattilsyn er sammen med miljøforvaltningen og helsemyndighetene i ferd med å iverksette tiltak mot sykdommen som er svært smittsom.  Den kan ramme alle typer hjortevilt og det er allerede iverksatt en beredskap for å hindre smitttespredning.  Blant annet er det vedtatt en egen forskrift som legger føringer på jaktutøvelse og håndtering i de områder som har fått smitte.

 

Det er vedtatt nye jakttidsrammer (ytre) for utnyttbare arter, og fylkeskommune/grunneier kan fastsette egne jakttider innenfor disse rammene.  Økter orienterte også om gaupejakta og utfallet av denne.

 

Når det gjelder elgjakta er det noe bedring i forholdet "sett elg". Produktiviteten er også god, men det er andelen sett ku med kalv som har falt endel.  Det ble skutt lite ku i Vivestad i fjor, men det har vært skutt fulle kvoter.  På landsbasis har antall felt elg gått ned - noe som også preger Vestfold.  330 dyr er felt i Vestfold i 2016.

 

Hjort felt i tildelingsområdet har gått noe ned fra 4 år tilbake.   Rådyra har hatt gode forhold, men antall skutte rådyr har falt fra 2015 til 2016.  37 felt i Vivestad i 2017 - noe som er en liten økning fra året før.  Beverfellingene har også gått litt ned - med 6 felte i jaktåret.

 

 

 

 

 

 

Grunneierlaget årsmøte 2017
<< Tilbake