Årsmøte i Vivestad Idrettsforening

Årsmøtet avholdes søndag 11. mars kl. 16.00 på Sagatun.
 

Saksliste er vedlagt.

 

Vel møtt!

VIF logo

Årsmøtet avholdes søndag 11.03.18 kl. 16.00 på Sagatun.

 

Følgende saker foreligger til behandling:

 

1. Åpning. 

2. Godkjenning av  

    a) Innkalling

    b) Dagsorden

3. Valg av  

    a) Møtedirigent

    b) Referent

    c) To medlemmer til å underskrive protokoll

4. Årsberetning for 2017. 

5. Årsregnskap for 2017. 

6. Innkomne forslag. 

    a) Fra Styret: Lovendring. §13 – Årsmøtet. Punkt (1) endres slik at ordlyden blir:

    Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

    Motivering: Dagens lov har februar, og det er for snau tid.
    b) Fra Styret: Omlegging av dagens lysløype, slik at det kun blir lys i Knatten
    Motivering: Avtalen om lysløype er sagt opp av grunneier, og styret har ikke kommet til enighet med

    grunneiere om ny lysløype/helårsløype. Lysløypa i sin nåværende form avvikles, men vi styrker belysningen i

    turstiene i Knatten.

7. Fastsettelse av kontingenter. 

     Ingen endring av medlemskontingent:

     Voksne kr. 150 – Barn kr. 100 – Familie kr. 300

8. Budsjett for 2018. 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Valg. 

     a) Leder (og evt. nestleder)

     b) Styremedlemmer

     c) Revisorer

     d) Representanter til ting og møter der idrettsforeningen har representasjonsrett

     e)) Valgkomite

11. Avslutning. 

<< Tilbake